Ombudsdienst

phone 056/62.30.04

Indien je een klacht of ongenoegen liever niet met een betrokken medewerker bespreekt, dan kan je beroep doen op de ombudsdienst.

Dominique Verheyen is de ombudsman in ons ziekenhuis. Hij bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen voor of tegen de klager of beklaagde. Hij zal proberen om via bemiddeling een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor beide partijen. Als een dergelijke oplossing niet bereikt kan worden binnen het ziekenhuis, zal hij je doorverwijzen naar externe instanties die je kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling.

Neem contact met hem op

Wat kunnen we voor je doen?

Ben je niet tevreden over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening? Wacht dan niet om dit kenbaar te maken. Je kan daarvoor de zorgverlener of de hoofdverpleegkundige aanspreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite tegemoet komen aan je verwachtingen of opmerkingen, of kan een misverstand snel uit de weg geruimd worden.

Het kan echter ook zo zijn dat je geen gehoor vindt, of dat je je klacht liever niet rechtstreeks met de betrokken medewerker bespreekt. Dan kan je je wenden tot de ombudsdienst.

 

De ombudsman

 • is een neutraal persoon
 • functioneert onafhankelijk van de directie
 • neemt geen standpunt in
 • spreekt geen oordeel uit over wie al dan niet gelijk heeft
 • treedt vertrouwelijk op en is gebonden door het beroepsgeheim
 • doet niets zonder jouw uitdrukkelijke toestemming

De ombudsman bemiddelt tussen klager en beklaagde, en verleent je de nodige informatie over de opvolging en afhandeling van je klacht.
Deze klachtenbemiddeling is gratis. Anonieme klachten kunnen echter niet behandeld worden.

Rechten en plichten van de patiënt

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt verleent aan jou als patiënt enkele essentiële, individuele rechten, met name:

 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Je hebt recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg, rekening houdend met de beschikbare medische kennis en technologie en met respect voor je menselijke waardigheid, ongeacht je sociale afkomst, ras of nationaliteit.
   
 • Het recht op vrije keuze van zorgverlener
  • Je kan zelf je zorgverlener kiezen, ook als je huisarts je naar een andere specialist doorverwijst.
  • Je bent steeds vrij om een tweede advies of "second opinion" te vragen.
  • Je kunt op elk moment een andere zorgverlener kiezen.
    
 • Het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  Jouw privacy en intimiteit moeten gerespecteerd worden. Er mag geen informatie over jouw gezondheidstoestand meegedeeld worden aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. 
  Uitsluitend zorgverleners die betrokken zijn bij jouw onderzoek of behandeling, zijn nodig rond jouw bed.
   
 • Het recht op informatie
  • Je zorgverlener moet je tijdig en op een begrijpelijke manier alle nodige informatie geven over jouw gezondheidstoestand, de vermoedelijke evolutie ervan en de voorgestelde behandeling (het doel ervan, de nevenwerkingen, risico's, kosten, eventuele alternatieve behandelingen, ...). In principe wordt de informatie mondeling verschaft maar een schriftelijke neerslag ervan kan gevraagd worden.
  • Je hebt het recht om niet geïnformeerd te worden, tenzij de arts van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor jouw gezondheid of die van anderen.
  • Je arts mag ook weigeren om je te informeren, als hij van mening is dat de informatie een ernstige bedreiging vormt voor jouw gezondheid. Hij moet dan - na raadpleging van een collega - de reden van zijn beslissing in je medisch dossier vermelden.
  • Je hebt het recht op informatie over de verzekeringsdekking van je zorgverlener. Meer info over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars vind je verder op deze pagina.
  • Je hebt het recht op informatie over de vergunnings- en registratiestatus van je zorgverlener. Meer info over de uitgereikte visa voor artsen vind je hier en meer info over de inschrijving van je zorgverlener bij het RIZIV vind je hier.
    
 • Het recht op geïnformeerde toestemming of weigering
  Zonder jouw toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart of verder gezet. Je kan op elk moment je toestemming intrekken, of de behandeling stopzetten als die niet het gewenste resultaat heeft. De zorgverlener moet je beslissing respecteren. Hij moet je wel informeren over de gevolgen van je beslissing en je eventuele alternatieve behandelingen voorstellen.
  Als het onmogelijk is om je toestemming te vragen, moet de zorgverlener alle noodzakelijke behandelingen instellen. Van zodra het weer mogelijk is, moeten de rechten op informatie en toestemming worden gerespecteerd.
   
 • Het recht op pijnbestrijding
  Je hebt recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. Je kunt eveneens altijd een beroep doen op palliatieve zorgverlening.
   
 • Het recht op een patiëntendossier
  Je hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en bewaard. Dat dossier bestaat enerzijds uit een medisch dossier, anderzijds - bij opgenomen patiënten - ook uit een verpleegdossier.
  Je hebt bovendien het recht om je dossier te lezen. Je kan ook iemand aanduiden die het dossier samen met jou of in jouw plaats inkijkt. Je kan tevens tegen kostprijs een kopie aanvragen van jouw dossier.  
  Aanvraag inzage bij leven.pdf   
  Aanvraag inzage post mortem.pdf 
  Je kan tevens tegen kostprijs een kopie aanvragen van jouw dossier.
  Aanvraag afschrift patiëntendossier.pdf
  Jouw aanvraag tot inzage of tot het bekomen van een afschrift van het dossier moeten binnen de vijftien dagen worden behandeld.
   
 • Het recht op klachtenbemiddeling
  Als je van oordeel bent dat één van deze patiëntenrechten geschonden werd door een zorgverlener in het ziekenhuis, kun je klacht indienen bij de ombudspersoon van het ziekenhuis.

 

Rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaar

Volgens artikel 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen gecoördineerd op 10 juli 2008 heeft elke patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Binnen het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem geldt de volgende regeling:

Alle beroepsbeoefenaars (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers...) worden als werknemer in het ziekenhuis tewerkgesteld en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.

Dit geldt niet voor de artsen: deze beroepsbeoefenaars werken als zelfstandigen en vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. De artsen staan dan ook integraal zelf in voor hun beroepsaansprakelijkheid. Alle artsen werkzaam in het ziekenhuis zijn er contractueel toe gehouden zich te verzekeren voor medische aansprakelijkheid.

Een overzicht van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de er werkzame zorgverleners.

Als patiënt heb je de mogelijkheid om informatie over een individuele beroepsbeoefenaar op te vragen, met betrekking tot diens juridisch statuut, en of het ziekenhuis de aansprakelijkheid draagt met betrekking tot de betreffende beroepsbeoefenaar.

Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij

Noël Cierkens
algemeen directeur
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem

Mail en je ontvangt dan binnen de vijf werkdagen een antwoord.

Jouw mening is belangrijk!

Alle medewerkers van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem streven ernaar om jouw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, zowel voor jou als voor je familie. Onze medewerkers zetten zich elke dag weer in voor een persoonsgerichte zorg in een goede, vertrouwelijke sfeer, met aandacht voor kwaliteit, en dat in alle aspecten van de zorgverlening.

Het kan echter gebeuren dat je - ondanks onze oprechte inspanningen - niet tevreden bent over één of meerdere aspecten van onze dienstverlening. Als dit zo is, dan raden wij je aan om je opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de dienstverantwoordelijke of met je arts.

Als je je klacht of ongenoegen liever niet met de betrokken medewerker bespreekt, dan kan je beroep doen op de ombudsdienst.

Ombudsfunctie

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
056/62.30.04
0473/97.87.34
ombudsdienst@ziekenhuiswaregem.be

Voor een afspraak kan je bij de ombudsdienst elke werkdag terecht van 13.00 tot 17.00.
Het kantoor van de ombudsdienst bevindt zich op de tweede verdieping.
Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst kan je downloaden.

Neem contact met ons op!

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.