Kwaliteit van zorg verbeteren

phone

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem een absolute prioriteit. Ze werden dan ook expliciet opgenomen in onze missieverklaring. Op verschillende manier worden kwaliteit en patiëntveiligheid gemeten, geëvalueerd en gewaarborgd. Hier kan u lezen hoe we dat doen.

 

Accreditatie door NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)

Als het over gezondheid gaat, wil iedereen graag zekerheid. Om de patiënten te verzekeren dat er alles aan gedaan wordt om veiligheidsrisico's te reduceren en een grote kwaliteit van zorg te garanderen, engageerde het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem zich voor een externe accreditatie. Op 7 oktober 2014 werd het startschot gegeven voor het accreditatieproces. Maar wat houdt dat nu in?

Toon meer

Bij accreditering komt een externe en onafhankelijke instantie een instelling doorlichten. Als de instelling aan bepaalde normen en eisen voldoet, wordt een accreditatie - een kwaliteitslabel - toegekend voor een periode van 3 of 4 jaar. Na deze periode volgt een nieuwe audit.

Voor ziekenhuizen zijn er drie grote instanties die een kwaliteitslabel afleveren: het Amerikaanse Joint Commission International (JCI), het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en het Franse Haute Autorité de Santé.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem sloot in 2013 een overeenkomst met het NIAZ. Tegen 2017 wil het ziekenhuis graag voldoen aan de eisen die het NIAZ stelt op het gebied van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.
Het NIAZ baseerde haar eisen op de Canadese ziekenhuisnormen en levert zo een kwaliteitslabel af dat een internationale vergelijking toelaat. Het NIAZ zal de kwaliteit en veiligheid van zorg in het ziekenhuis beoordelen op basis van tracers. Gedurende een week volgt een team van auditoren - die zelf clinici zijn of waren - het spoor dat verschillende patiënten in het ziekenhuis doorliepen. Ze lopen dan letterlijk van de spoedopname naar het operatiekwartier en van de verpleegafdeling naar de raadplegingen en controleren alle mogelijke facetten van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Accreditatie kruist ieders pad

Dat van de patiënt, van de verpleegkundigen, van de artsen, van de directie, van de onderhouds- en technische medewerkers. Ja, ook de administratief bediende die je de opnamebrochure overhandigde, droeg een belangrijke steen bij aan de kwalitatieve zorg voor de patiënt.

De eerste stappen in het accreditatieproces

In november en december 2014 vond een nulmeting plaats. Aan de hand van online vragenlijsten werd een grote groep medewerkers bevraagd naar de stand van zaken op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.

De echte waarde van een kwaliteitslabel

Door het contract Kwaliteit en Patiëntveiligheid met de bevoegde federale overheidsdienst en het engagement van het ziekenhuis in het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) lopen er in het ziekenhuis al jaren projecten inzake kwaliteit en veiligheid.
Het NIAZ spoort ziekenhuizen aan deze initiatieven geregeld te evaluseren en het beleid daaraan aan te passen of nieuwe maatregelen te treffen. Een intern auditsysteem moet leiden tot een werkklimaat dat streeft naar voortdurende verbetering.

Door zich te engageren in een extern accreditatieproces wil het ziekenhuis transparant communiceren over welke kwaliteit van zorg patiënten in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem mogen verwachten, en welke inspanningen er geleverd worden om kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen.

Op 23 juni 2017 heeft het NIAZ het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis het internationale NIAZ Qmentum kwaliteitslabel toegekend. Meer info hierover vind je hier.

 

 

 

Contract Patiëntveiligheid

In februari 2013 tekende het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem in op het tweede meerjarencontract Kwaliteit en patiëntveiligheid. In 2008 deed het ziekenhuis dit voor de eerste keer. Het gaat om een meerjareninitiatief van de overheid om mee te werken aan een kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg. Met de ondertekening van dit tweede contract bekrachtigt het ziekenhuis het grote belang van kwaliteit en patiëntveiligheid.
Gespreid over vijf jaren zullen we werken aan verschillende thema’s: hoogrisicomedicatie, veilige heelkunde, identificatie van patiënten en transmurale zorg.

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

Een ziekenhuis is een omgeving waar veel zieken en dus ook veel ziektekiemen (bacteriën, virussen…) aanwezig zijn. Patiënten die in een ziekenhuis verblijven, zijn door hun ziekte, behandeling en/of verminderde weerstand vatbaarder voor deze ziektekiemen. De belangrijkste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen,  controleren en inperken van zorginfecties. Zorginfecties zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in een ziekenhuis.

Meer informatie over ziekenhuishygiëne en infectiepreventie vind je hier.

Patiëntentevredenheid

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem hecht groot belang aan de ervaring van de patiënt. Hoe heeft hij/zijn verblijf ervaren? Is hij/zij tevreden over de ontvangen zorg? Over de accommodatie? Hoe beviel het contact met de ziekenhuismedewerkers?
Daarom krijgt sinds 2012 iedere patiënt op de dag van ontslag een tevredenheidsenquête van de hoofdverpleegkundige. Daarin wordt gepeild naar de ervaringen gedurende het ziekenhuisverblijf.

Toon meer

In 2015 kregen we 1833 ingevulde enquêtes terug. Dit betekent een antwoordratio van iets meer dan 19%. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat gedurende 2 keer 4 weken op heel wat afdelingen onze eigen enquête werd vervangen door de Vlaamse Patiëntenpeiling in het kader van het Vlaams Indicatorenproject VIP².

Waarom kiezen patiënten voor het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem?

eerdere positieve ervaringen met het ziekenhuis 33,36%
ligging 20,79%
advies van de huisarts 20,37%
reputatie van de arts-specialist 5,94%
opname via ambulance 6,56%
andere 4,90%
advies van familie en/of vrienden 5,11%
reputatie ziekenhuis 2,97%

Zouden patiënten terug komen naar het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem voor een nieuwe behandeling?

JA 91%
NEE 9%

Zouden patiënten het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem aanraden aan familie en/of vrienden?

JA 90%
NEE 10%

 

Ombudsdienst

Indien je een klacht of ongenoegen liever niet met een betrokken medewerker bespreekt, dan kan je beroep doen op de ombudsdienst. Via deze link kan je klachten, incidenten en suggesties melden.