Kwaliteitsindicatoren

phone

In 2011 ging het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënt en Professional - kortweg VIP² - van start. Dit is een initiatief om de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen te meten. Het project wordt geleid door de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, het Vlaams Patiëntenplatform en de Vlaamse overheid. De meting gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren.

Deze indicatoren laten toe om de kwaliteit van een welbepaald onderdeel van het zorgproces te meten en uit te drukken in een cijfer. Op die manier is een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk.

Alle resultaten zijn beschikbaar op de website www.zorgkwaliteit.be.

Een stukje kwaliteit meten

Een kwaliteitsindicator is een meting van een heel welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit. Met zo'n indicator kan je dus stukjes van kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Voor de ziekenhuizen hebben experts uit de sector een groot aantal kwaliteitsindicatoren gekozen en bepaald.

Toon meer

De indicatoren zijn letterlijk een indicatie of signaalwijzer: ze helpen ons als ziekenhuis om te ontdekken welke zorgprocessen of zorgresultaten meer aandacht verdienen of kunnen verbeteren. Voor de meeste van deze indicatoren hebben experts een streefwaarde afgesproken. De resultaten van verschillende ziekenhuizen kunnen ook vergeleken worden.

Indicatoren doen echter geen uitspraak over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis. Een indicator is per definitie beperkt omdat het zich richt op 1 heel afgebakend proces.
Vergelijk het met de brandstofmeter in je auto. Die zegt hoeveel brandstof er nog in de auto zit. Als er weinig inzit, gaat er een lampje branden om de aandacht te trekken. Maar of dat voldoende is om op de bestemming te geraken, hangt ook af van heel wat andere factoren: de afstand, het parcours, het verbruik, het volgende tankstation, eventuele lekken...
Het is dan ook niet mogelijk om op basis van de cijfers een rangschikking van ziekenhuizen te maken. Daarvoor is er te veel statistische nuance en zijn er te veel andere factoren die de kwaliteit van een ziekenhuis bepalen.

Welke indicatoren?

De indicatoren meten deelaspecten van hoe patiënten opgevangen en verzorgd worden in het ziekenhuis en met welke resultaten. Het gaat meestal over medische en/of verpleegkundige handelingen, of paramedische handelingen. Ze zijn ingedeeld in domeinen of thema's.

DOMEIN

INDICATOREN

moeder- en kindzorg

deze indicatoren gaan over alles wat met geboortes, bevallingen en de ouder-kindrelatie te maken heeft. Ze gaan bijvoorbeeld over keizersneden, borstvoeding, opname van zuigelingen, heropnames, aanpak van kindermishandeling.

orthopedie

deze indicatoren gaan over heup- en knieprothese-ingrepen en over de tijdigheid van de ingreep bij opname voor een heupfractuur.

cardiologie

deze indicatoren gaan over de behandeling van hartinfarcten en andere hartaandoeningen. Er zijn bijvoorbeeld indicatoren over sterfte (mortaliteit), gebruik van bepaalde therapieën, gebruik van aspirine of bètablokkers.

borstkanker

deze indicatoren gaan over de diagnosestelling, de behandeling en de overleving na 5 jaar.

beroertezorg

deze indicatoren gaan over de behandeling van een cerebrovasculair accident (CVA), een herseninfarct of hersenbloeding. Er is een indicator over antibioticagebruik, over zogenaamde anticoagulantia (bloedverdunners), over het percentage trombolyse, en over de tijd tussen opname en toediening van een trombolyticum.

ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren

deze indicatoren zijn niet met een bepaalde ziekte of behandeling verbonden, maar gaan over de kwaliteit in alle afdelingen van het ziekenhuis, of over overkoepelende kwaliteitscriteria. Voorbeelden hiervan: het aantal heropnames, de handhygiëne, de medicatieveiligheid, incidentie van MRSA en sepsis, patiëntenidentificatie, safe surgery checklist...

patiëntenervaringen

deze indicatoren geven de mening van de patiënten over de ziekenhuiszorg weer. Er is ook een indicator over de patiëntgerichtheid van de informatie op de ziekenhuiswebsite

 

Hoe gebeuren de metingen?

Behalve sommige indicatoren in het domein cardiologie zijn de andere domeinen en indicatoren momenteel niet verplicht. Elk ziekenhuis kiest zelf over welke domeinen het metingen wil doen. Het ziekenhuis moet dan wel alle indicatoren in het domein meten, er mag niet geselecteerd worden.

Momenteel doet het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem metingen over de volgende domeinen: moeder- en kindzorg, orthopedie, cardiologie, borstkanker, ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren, patiëntenervaringen.

Voor sommige indicatoren meet het ziekenhuis zelf de resultaten. Andere resultaten worden gemeten door externe auditoren: dit zijn experten van een ander ziekenhuis die ter plekke komen om observarties en metingen te doen. De indicatoren over patiëntenervaringen komen dan weer van een bevraging onder de patiënten of van een beoordeling van de ziekenhuiswebsite door het Vlaams Patiëntenplatform.

Toon meer

Het ziekenhuis levert de resultaten van de metingen aan een onafhankelijke dataverwerker, de zogenaamde trusted third party. Deze verwerkt de resultaten en controleert de gegevens op fouten. De resultaten worden op hun beurt nog eens gecheckt door de deelnemende ziekenhuizen.

Sinds juni 2015 worden de resultaten gepubliceerd op de centrale website www.zorgkwaliteit.be. Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem ondertekende de engagementsverklaring om zijn resultaten te publiceren op deze website.

Wat doet het ziekenhuis met de metingen?

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem gebruikt de informatie intern, als informatie en motivatie voor de medewerkers. Door voor elke indicator te mikken op de streefwaarde en beter, werkt het ziekenhuis verder aan kwaliteitsverbetering.

Toon meer

Het is mogelijk onze cijfers te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Het besef dat anderen soms tot gelijkaardige of betere resultaten komen met dezelfde middelen, stimuleert zorgverleners vaak om het beter te doen.

De Vlaamse overheid heeft ook toegang tot de gegevens. De overheid zal deze informatie gebruiken bij de aansturing van de sector en bij de evaluatie van het beleid. Ook bij beslissingen over de erkenning en bij inspectie van ziekenhuisdiensten zal de overheid de gegevens van het Vlaams indicatorenproject kunnen gebruiken.

Kwaliteit is één van de strategische doelstellingen van de raad van bestuur van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Kwaliteit wordt dan ook steevast opgenomen in de beleidsplannen van de departementen, die resulteren en uitgewerkt worden in de jaarplannen van alle afdelingen.

Indicator borstkanker

De gegevens hieronder komen van de website www.zorgkwaliteit.be.

Indicator patiëntenervaringen

De gegevens hieronder komen van de website www.zorgkwaliteit.be.

Ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren

De gegevens hieronder komen van de website www.zorgkwaliteit.be.

 

Indicator rectumkanker

Lees de resultaten van ons ziekenhuis op de website www.zorgkwaliteit.be.