10 vuistregels

Dagelijks werken verscheidene zorgverleners samen om uw ziekenhuisverblijf zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. U als patiënt kan daarbij helpen. Onderstaande vuistregels beschrijven wat u kan doen.

Identificeer jezelf

Om de juiste zorgen toe te dienen is het van groot belang dat elke ziekenhuismedewerker weet wie u bent. Onze medewerkers passen de basisregels bij elke handeling toe; er wordt gevraagd naar uw naam en geboortedatum en dit wordt getoetst aan de gegevens van uw dossier en/of uw identiteitskaart.

Zeg dan ook steeds uw naam en geboortedatum als de zorgverlener er u om vraagt. Dit zal regelmatig gebeuren en misschien vindt u dit vervelend of raakt u dit beu, maar weet dat men dit doet om vergissingen te vermijden.

Bij een opname wordt steeds een identificatiebandje omgedaan. Zo bent u identificeerbaar en krijgen wij nog een extra bevestiging dat wij de juiste patiënt behandelen.

Geef informatie

Geef ons gedetailleerde informatie over de medicatie die u inneemt alsook de dosis en frequentie. Vertel ons meer over uw algemene gezondheidstoestand en eventuele allergieën. Communiceer helder, duidelijk en hou geen informatie achter.

Het is voor ons belangrijk uw huidige gezondheidstoestand zo goed als mogelijk te kunnen inschatten zodat we een duidelijk overzicht krijgen en de juiste diagnose kan gesteld worden.

Stel vragen

Aarzel niet om vragen te stellen! Signaleer tijdig aan de zorgverlener wanneer het te snel gaat of als iets onduidelijk is.

Wij zien vragen als een teken van uw betrokkenheid en beantwoorden ze graag. Alleen zo kunnen we misverstanden voorkomen en ervoor zorgen dat er geen ongenoegen ontstaat tijdens uw behandeling en ziekenhuistraject.

Geef toestemming

De zorgverlener zal de behandelopties met u bespreken. Als patiënt bent u steeds vrij en beslist u zelf of u een bepaald onderzoek of behandeling wilt krijgen. Durf aan te geven wanneer u niet akkoord gaat of een behandeling weigert.

Afhankelijk van de verzorging die u krijgt zullen wij u vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

 

Ga thuis na of u in regel bent met de ziekteverzekering en lees aandachtig het opnamedocument. Het bevat ook concrete informatie over kamer- en ereloonsupplement. Weet dat dit document bindend is als u het heeft ondertekend.

Bespreek het verloop van uw opname

In normale omstandigheden zullen onze zorgverleners u op een rustige manier voldoende informatie geven omtrent uw opname en het verdere herstel, thuis of in het ziekenhuis. Echter, urgente opnames laten niet altijd een uitgebreid overlegmoment toe dus vraag gerust ook zelf naar de duur van uw ingreep en/of behandeling en wat u eventueel zelf kan doen om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Krijgt u nieuwe medicatie? Vraag na hoe u dit moet gebruiken en informeer naar mogelijke bijwerkingen. Zo bent u steeds goed geïnformeerd en komt u niet voor verrassingen te staan.

Besteed aandacht aan valpreventie

Vallen is een multifactorieel probleem en vraagt daarom ook een multidisciplinaire aanpak. De gevolgen van een valincident kunnen groot zijn op psychisch en fysisch vlak en een verlengde opnameduur veroorzaken.

Wij lijsten de belangrijkste aandachtspunten op maar verwijzen ook naar de persoonlijke adviezen die de zorgverleners verstrekken. Het is van groot belang dat u het advies opvolgt.

 

Samen met u willen we uw valrisico tot een minimum beperken:

 

- Maak gebruik van onze rolstoelen die vooraan aan het onthaal of op de afdelingen zelf ter

  beschikking zijn.

- Laat uw zicht en gehoor tijdig controleren.

- Vraag hulp aan de zorgverleners als u niet zelfstandig in en uit bed kunt. Gebruik het

  beloproepsysteem. U moet zich hiervoor niet schamen, de zorgverleners zijn er voor u!

- Vraag hulp om naar het toilet te gaan en vraag eventueel naar een toiletverhoger.

- Gebruik verlichting als u zelfstandig opstaat.

- Let op met kabels van opladers zoals GSM en laptop. Berg uw persoonlijke bezittingen op en

  laat deze niet rondslingeren in de kamer.

- Meld gladde vloeren en obstakels aan onze zorgverleners.

- Loop niet op blote voeten of kousen maar draag steeds aansluitend gesloten schoeisel.

  Vraag hierover advies aan onze zorgverleners en vraag eventueel specifiek naar onze anti-slip kousen.

- Indien van toepassing: gebruik een hulpmiddel. Luister goed naar de instructies en adviezen van de experten omtrent het gebruik. Laat de rem van het bed, rolstoel of zetel steeds vastzetten.

- Lees onze poster “valrisico” na, deze hangt uit in elke kamer aan de binnenzijde van de deur.

Voorkom infecties

De zorgverleners zullen heel vaak hun handen wassen en ontsmetten om verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan. Hiermee beschermen ze niet enkel zichzelf maar ook u als patiënt, de collega’s en hun gezin.

 

Als patiënt kan u ook een steentje bijdragen. Was uw handen regelmatig met water en zeep. Doe dit zeker bij zichtbare bevuiling, na hoesten, niezen of snuiten, na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd.

Gebruik voor het niezen en het snuiten van uw neus steeds een papieren zakdoekje en gooi het weg na gebruik. Was daarna ook uw handen.

Meld pijn

In ons ziekenhuis wordt de behandeling van pijn aangepakt door een team van experten. Zij hebben een pijnprotocol uitgeschreven dat op alle ziekenhuisafdelingen consequent wordt toegepast.

Ervaart u (veel) pijn tijdens uw opname? Laat dit tijdig weten zodat wij op een gepaste manier kunnen reageren. Wij gaat ervan uit dat een onderzoek, ingreep of behandeling niet gepaard hoeft te gaan met pijn.

Heb respect

Respect hebben en uiten is van essentieel belang. Respecteer je eigen lichaam door er zorg van te dragen en de goedbedoelde adviezen van elke zorgverlener op te volgen. Toon ook respect naar de medepatiënt door zijn/haar privacy te eerbiedigen. Het zorglandschap verandert voortdurend en er wordt sterk ingezet op goede en duidelijke communicatie. Overdracht aan bed is daar één piste van. Meer informatie over dit onderwerp kan u nalezen op onze affiches of navragen bij de hoofdverpleegkundige van de dienst.     

Tenslotte is het van belang om ook respect te tonen voor de eigendommen van het ziekenhuis en de dagelijkse inzet van alle zorgverleners. Dit laatste kan je doen door je dankbaarheid te uiten en hen beleefd aan te spreken.

 

Misschien wilt u uw waardering uiten tegenover ons ziekenhuis of onze medewerkers, of beleefde u een topmoment tijdens uw verblijf? Of misschien heeft u een situatie opgemerkt die voor verbetering vatbaar is of wilt u een incident bespreken? Omdat we steeds in transitie zijn en kwaliteitsvolle zorg nastreven ontvangen wij ook graag gedetailleerde feedback over onze zorgprocessen. U kan informatie delen via het meldformulier op onze website. Als u aangeeft dat u wenst gecontacteerd te worden zullen we dat zeker ook nakomen.

Uiteraard bent u ook vrij om uw succesverhaal of mening te uiten via sociale media. Doe dit wel op een eerlijke en respectvolle manier. Klachten kan u steeds persoonlijk laten afhandelen door contact op te nemen met de ombudsdienst.

 

 

Bespreek uw ontslag

Bespreek de voorwaarden en het tijdstip van ontslag zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent. Zo nodig kan u vervoer regelen, een thuisverpleegster of kinesitherapeut contacteren voor nazorg en uw thuisapotheek aanvullen. Voorzie eventueel extra hulp om het uzelf thuis zo comfortabel en praktisch mogelijk te maken, aangepast aan de noden van uw ziektebeeld en herstel.

Vraag na welke fysieke activiteiten u kan doen en welke evolutie u mag verwachten van het herstel.

Moet er een hersteloord aangevraagd worden? Onze sociale dienst staat steeds klaar om u verder helpen en het nodige te doen.

 

Noteer de vervolgafspraak en regel eventueel begeleiding om naar het ziekenhuis te komen als u nog niet voldoende zelfredzaam bent. Vergewis u ervan in het bezit te zijn van de nodige getuigschriften vooraleer u vertrekt. Noteer tenslotte ook via welke weg u de zorgverlener(s) kan bereiken mochten er thuis problemen ontstaan.