Aanvraag bachelor-/masterproef

Studenten die patiënten of ziekenhuismedewerkers wensen te bevragen of te enquêteren en/of waarbij gegevens van voornoemde bevraagde personen worden verzameld en/of verwerkt in het kader van een eindwerk of scriptie, dienen volgende procedure te volgen:

1. Voorafgaandelijk heeft de student het volledig onderzoeksvoorstel (inclusief de eventuele vragenlijst) aan zijn/haar promotor van de school ter goedkeuring voorgelegd.

2. Aan de hand van het volledig onderzoeksvoorstel (inclusief de eventuele vragenlijst) overlegt de student met het hoofd van het verpleegkundig departement of het onderzoek / de enquête mag plaatsvinden.

3. Het hoofd van het verpleegkundig departement leest het volledig onderzoeksvoorstel (inclusief de eventuele vragenlijst) kritisch na. Eventuele opmerkingen worden aan de promotor voorgelegd.

4. Het hoofd van het verpleegkundig departement ondertekent het volledig onderzoeksvoorstel (inclusief de eventuele vragenlijst) voor akkoord met vermelding van de datum.

5. De student stelt een dossier samen ter goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek. Dit dossier bevat volgende documenten:

  • persoonsgegevens, school, huidige opleiding, studiejaar en naam promotor 
  • titel en doelstelling van het onderzoek - beoogde doelgroep (patiënten, verpleegkundigen, anderen)
  • beknopte omschrijving en thema van het eindwerk of de scriptie
  • de te hanteren methodiek
  • het volledig onderzoeksvoorstel (inclusief de eventuele vragenlijst), goedgekeurd door de promotor en het hoofd van het verpleegkundig departement
  • duidelijk geformuleerde uitleg voor de betrokkenen
  • model toestemmingsformulier (“informed consent”-formulier) voor de betrokkenen
  • een bewijs van eventuele verzekering (te bevragen via school)

6. De student richt het volledig dossier met een aanvraag tot goedkeuring in een gesloten enveloppe t.a.v. mevrouw Marleen De Mazière, secretaris Commissie Medische Ethiek, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vzw, Vijfseweg 150 te 8790 Waregem of elektronisch naar marleen.demaziere@ziekenhuiswaregem.be. Het dossier is volledig indien het alle documenten beschreven onder 5. bevat.

7. Na ontvangst van het volledig dossier, wordt de student uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Medische Ethiek om het project persoonlijk te komen toelichten.

8. De Commissie Medische Ethiek komt tweemaandelijks samen (in principe de eerste woensdag van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november). De student houdt hier best rekening mee i.f.v. het tijdstip aanvraag en opstarten van de enquête of het onderzoek.

9. Het besluit van de Commissie Medische Ethiek wordt schriftelijk meegedeeld aan de student.

10. Elke student aan wie een goedkeuring wordt verleend, bezorgt een kopie van zijn/haar scriptie of eindwerk aan het hoofd van het verpleegkundig departement en aan de secretaris van de Commissie Medische Ethiek

Het aanvraagformulier voor onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef vind je hier.