ethische-vragen-stellenethische-problemen-melden

Ethische vragen stellen/ethische problemen melden

Wie kan ethische vragen stellen / ethische problemen melden?

  • Alle medewerkers van het ziekenhuis
  • Huisartsen
  • Patiënten en hun familie
  • Leden van de raad van bestuur

De vraag of melding kan gericht worden aan cme@ziekenhuiswaregem.be of aan de ethisch referent hilde.vanriet@ziekenhuiswaregem.be

Een melding of vraagstelling kan niet anoniem gebeuren, maar de anonimiteit van de melder of vraagsteller wordt strikt gewaarborgd. Dit is juridisch verplicht.

De melding of vraag komt op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Bij hoogdringendheid kan een ad hoc commissie worden samengeroepen.

De CME formuleert in principe geen bindend antwoord maar reikt een advies aan. Dit advies wordt steeds geformuleerd na het inwinnen van de nodige informatie en na multidisciplinair overleg tussen o.a. medici, paramedici, jurist, ethicus, apotheker en verpleegkundigen.

De notulen van de vergadering zijn eveneens strikt vertrouwelijk. Enkel de melder of vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag van het besproken onderwerp.