Interne metingen

In ons ziekenhuis hechten we belang aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Om die kwaliteit te kunnen opvolgen en verbeteren organiseren we heel wat verschillende kwaliteitsmetingen die resulteren in concrete verbeteracties.

Op deze pagina kan je een overzicht vinden van de verschillende soorten metingen die worden uitgevoerd.

Via interne audits worden de kwaliteits- en veiligheidsprocedures getoetst door interne auditoren, dit zijn medewerkers en artsen uit ons ziekenhuis.

Audits vinden steeds onaangekondigd plaats. Van de resultaten wordt een beknopt verslag gemaakt, dat door de kwaliteitsmanager besproken wordt met de betrokken directieleden, zorgmanagers, medische en verpleegkundige diensthoofden. Het auditverslag prijkt op de kwaliteitsborden en wordt tijdens de eerstvolgende kwaliteitshuddle door de stafmedewerkers van de cel kwaliteit toegelicht aan de medewerkers. Afdelingsgebonden verbeterprojecten worden door de hoofdverpleegkundige toegelicht op de eerstvolgende werkvergadering. In het geval van een patiënttracer krijgt de behandelend arts ook steeds individuele feedback over de casus.

Veiligheidsrondes

Op elke verpleegafdeling vindt elk kwartaal een 100% veiligheidsronde plaats. Bij deze audit worden de belangrijkste normen van het nalevingstoezicht en Qualicor, met bijzondere aandacht voor de patiëntveiligheidsthema's, grondig getoetst.  De resultaten en aandachtspunten worden individueel teruggekoppeld aan de hoofdverpleegkundige van de betrokken dienst.

 

Afdelingstracers

Elke afdeling wordt met een vaste regelmaat gecontroleerd door het bevragen van de zorgverleners (verpleegkundigen, artsen) en patiënten (eventueel familie).  Dit geeft ons een beeld of we blijven voldoen aan de hoge eisen die we stellen op vlak van kwaliteit en veiligheid. Tijdens een afdelingstracer wordt met verschillende partijen gesproken, zowel de patiënt als zorgverlener en vaak wordt ook de arts betrokken. Bij deze audits worden de Qualicor normen getoetst.

De resultaten van afdelingstracers worden nadien telkens individueel toegelicht en besproken.

Thema audits: procesevaluatie en dossieraudit

Geregeld gaan we specifiek rond bepaalde topics gaan evalueren of de vastgelegde procedures gevolgd worden.  We doen dit door ter plaatse bepaalde processen te gaan observeren of door op dossierniveau na te gaan of alle nodige informatie geregistreerd wordt.

Incidentmeldingen

Hoe goed de risico’s ook in kaart gebracht worden, missen is menselijk en incidenten gebeuren. Belangrijk is dat deze (bijna-)incidenten centraal geregistreerd en opgevolgd worden. 
Binnen ons ziekenhuis streven we naar een veiligheidscultuur waarbij alle ongewenste gebeurtenissen, risico's en incidenten worden gemeld. Medewerkers en artsen worden hiertoe gestimuleerd via opleiding, Q-huddles en nieuwsbrieven waarbij we inzetten op de no blame cultuur. Dit wil zeggen dat onze focus niet ligt op de "schuldige" maar wél op wat we uit de melding kunnen leren om dit in de toekomst te vermijden.

Met het centraal registreren van (bijna-)incidenten beogen we de volgende 4 doelstellingen:

  • herhaling van een soortgelijk medisch (bijna-) incident voorkomen
  • opdracht geven tot en toezien op de realisatie van verbeterinitiatieven
  • nagaan of de patiënt ondersteuning nodig heeft, welke communicatie of acties vereist zijn
  • nagaan of er second victims zijn en de nodige ondersteuning voorzien via de interne debriefingsprocedure

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal geregistreerde (bijna-)valincidenten in 2022:

tabel valincidenten

Elke melding die gemaakt wordt in het elektronisch meldsysteem wordt gelezen door de cel kwaliteit. Afhankelijk van de ernstgraad wordt onmiddellijk actie ondernomen of wordt de melding meegenomen naar de analyseteams die elk kwartaal plaatsvinden. Tijdens deze analyseteams worden alle mogelijke oorzaken opgespoord en op zoek gegaan naar passende verbeterinitiatieven.
Na de analyse van alle incidenten, worden concrete verbeteracties uitgewerkt. Om een idee te hebben van de gerealiseerde verbeteracties, verwijzen wij u graag naar de tegel 'verbeteracties'.

Communicatie na een incident

Na een incident in het ziekenhuis is communicatie belangrijk om de mogelijke oorzaken van het incident te identificeren. Dit leidt niet alleen tot het verbeteren van de patiëntenzorg maar eveneens tot het herstellen van het vertrouwen bij alle betrokkenen.
Prioritair na een incident is ervoor zorgen dat de patiënt die betrokken was bij het incident de juiste zorg en ondersteuning krijgt.

Maar er  wordt ook ingezet op open communicatie. Dit begint bij het melden van het incident. Alle relevante informatie wordt gedeeld en geregistreerd, inclusief de details van het incident en de huidige situatie. Door deze transparantie kan een goede analyse van het incident gebeuren waarna verbeteracties worden opgezet op basis van de geïdentificeerde oorzaken.

Indien een patiënt betrokken is bij een incident wordt ook met de patiënt of hun familie in gesprek gegaan. Er wordt geluisterd naar hun zorgen en hun vragen worden zo volledig mogelijk beantwoord. Het is belangrijk op te merken dat elke situatie uniek is en dat de communicatie moet worden afgestemd op de specifieke omstandigheden.