patienten

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzendingsdatum door middel van een overschrijving met betaalreferentie.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt er door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd. Bij niet-betaling na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van deze herinnering zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 20 euro.

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de voormelde termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden.

Wanneer er twee herinneringen werden verstuurd en de betaling uitblijft, wordt het dossier (incl. e-mail, telefoon- of gsmnummer…) voor verdere invordering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. In dat geval zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met een forfaitair bedrag, als volgt berekend:

  • Indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk is aan 150,00 euro: 20,00 euro
  • Indien het verschuldigd saldo tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro
  • Indien het verschuldigde saldo groter dan 500,00 euro: 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.

Bovendien zal het verschuldigd saldo verhoogd worden met verwijlintresten tegen de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vijftiende kalenderdag ingaande op de derde werkdag na verzending van eerste herinnering.

Indien het ziekenhuis een onverschuldigde betaling van een patiënt niet binnen 30 dagen na ontvangst en na een voorafgaande eerste aanmaning door de patiënt terugbetaalt, dan heeft de patiënt recht op dezelfde intrestvoet en hetzelfde schadebeding.

Creditbedragen worden enkel terugbetaald wanneer alle voorgaande facturen vereffend werden. In geval van openstaande facturen zal een conventionele schuldvergelijking worden toegepast.

Klachten in verband met de facturatie dienen steeds binnen de 8 dagen na verzenddatum schriftelijk en met opgave van de redenen te worden overgemaakt aan de dienst facturatie, Vijfseweg 150, 8790 Waregem - facturatie@ziekenhuiswaregem.be.

Bij een gerechtelijke procedure is het Belgisch recht van toepassing.

Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid, al naargelang het bedrag, van de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, hetzij het Vredegerecht Waregem.

Bij vragen over uw factuur kan u contact opnemen met de dienst facturatie op het telefoonnummer +32 56 62 30 42.