patienten

Wat kost een verblijf?

Hier vind je meer informatie over de verschillende kostenrubrieken van je verblijf.

Patiënten die financiële informatie wensen kunnen hiervoor terecht bij de dienst facturatie: 056/62.30.42 of via mail: facturatie@ziekenhuiswaregem.be

De dienst facturatie is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00.

Verblijfskosten (prijzen per dag)

Als patiënt betaal je een deel van alle kosten voor je verblijf en verzorging. Het grootste deel van die verpleegdagprijs wordt echter rechtstreeks betaald door je ziekenfonds en het RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV)

Het deel dat je zelf betaalt, wordt het persoonlijk aandeel of remgeld genoemd. Hoeveel dat bedraagt, hangt af van je status in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en de duur van je verblijf.

Meer informatie vind je in de toelichting bij de opnameverklaring.

Kamerkeuze (prijzen per dag)

Bij het reserveren van je opname (geplande opname) of bij het begin van je opname (spoedopname) vragen we je om een type kamer te kiezen: een tweepersoonskamer of een éénpersoonskamer. We vragen je hiervoor een opnameverklaring te tekenen.

De opnameverklaring voor een klassiek hospitalisatieverblijf vind je hier. De opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis vind je hier. Een toelichting bij de opnameverklaring vind je hier.

De kwaliteit van de dienstverlening is onafhankelijk van je kamerkeuze. Je kamerkeuze is echter wel van belang voor een aantal bijkomende kosten, zoals de honoraria en honorariasupplementen. Je kan je kamerkeuze tijdens je verblijf altijd wijzigen. Je moet dan wel een nieuwe opnameverklaring tekenen en deze nieuwe opnameverklaring is niet retroactief geldig.

De dienst planning probeert je de kamer te geven die overeenstemt met je keuze. Als dit niet lukt en je een ander kamertype toegewezen krijgt dan je koos, betaal je het tarief van het gekregen kamertype. Bijvoorbeeld: je wil graag een eenpersoonskamer, maar door omstandigheden krijg je een tweepersoonskamer. In dit geval rekent het ziekenhuis het tarief van de tweepersoonskamer aan.

Voor tweepersoonskamers worden geen kamersupplementen aangerekend. Voor eenpersoonskamers zijn de tarieven als volgt: 

tarieven kamer daghopitalisatie-alle afdelingen

Het ziekenhuis rekent geen kamersupplement aan voor een eenpersoonskamer in volgende situaties:

 • als je gezondheidstoestand, het onderzoek, de behandeling, of toezicht vereisen dat je op een eenpersoonskamer ligt. Het is de behandelende arts die hierover oordeelt.
 • als je verblijft op Intensieve Zorgen of Spoedopname, buiten je wil om en voor de duur van je verblijf.
 • als het een opname van een kind betreft, dat samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis verblijft.
Farmaceutische kosten

Als patiënt betaal je per dag een forfaitair bedrag voor terugbetaalbare geneesmiddelen, ongeacht het feit of je zo'n geneesmiddelen toegediend kreeg. Dit geneesmiddelenforfait geldt enkel voor een opname met overnachting(en). Hoeveel dit forfait bedraagt, kan je terugvinden in de toelichting bij de opnameverklaring.

Een groot deel van de medicatie die je wordt toegediend, wordt forfaitair vergoed door de overheid. Je hoeft er dus zelf niets voor te betalen. Bepaalde medicatie wordt echter niet of slechts gedeeltelijk betaald door de overheid. Het gaat met name om slaapmiddelen, vitamines, pijnstillers... Bij deze medicatie valt de kost wel ten laste van jou als patiënt, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig.

Parafarmaceutische producten zijn producten die niet erkend zijn als geneeskrachtig. Ze hebben meestal een hygiënisch karakter: huid- en haarproducten, dieetproducten... Bepaalde van deze producten neem je achteraf mee naar huis. Denk bijvoorbeeld aan antiflebitiskousen, cold packs... Deze parafarmaceutische producten vallen volledig ten laste van de patiënt.

 

Implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Bij implantaten en prothesen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten.
Een beperkt aantal implantaten is volledig ten laste van het ziekenfonds: pacemaker, urinaire sfincterprothese... De meeste implantaten worden echter slechts gedeeltelijk terugbetaald door je ziekenfonds, de rest valt ten laste van jou als patiënt: heupprothese, reconstructieve borstprothese, knieprothese... We raden je aan om voor de ingreep aan je behandelend arts te vragen welke kosten je kan verwachten.

Onder niet-implanteerbare medische hulpmiddelen vallen twee categoriën materiaal:

 • endoscopisch materiaal: hiermee wordt een kijkoperatie mogelijk
 • viscerosynthesemateriaal: materiaal om te hechten

Niet alle kosten van deze materialen worden door het ziekenfonds terugbetaald. Het kan dus dat je als patiënt ook een deel van die kosten moet dragen.

 

Medische en paramedische honoraria

Als patiënt kan je - in geval van een geplande opname - je behandelend arts vrij kiezen. Die arts van jouw keuze kan tijdens je opname beroep doen op collega-zorgverleners. Deze zorgverleners vragen een honorarium voor hun prestaties. Sommige honoraria zijn wettelijk vastgelegd, andere worden - binnen bepaalde afspraken - vrij bepaald.

Er wordt een verschil gemaakt tussen forfaitaire erelonen per opname en honoraria en honorariasupplementen.

Forfaitaire erelonen per opname

Voor bepaalde disciplines zijn per opname forfaitaire bedragen vastgelegd. Het gaat om klinische biologie, medische beeldvorming en specifieke technische verstrekkingen.

Als je arts in het kader van de behandeling onderzoeken aanvraagt (labo, medische beeldvorming...), dan wordt dit in de rubriek "honoraria" van je factuur vermeld.

Deze forfaits zijn verschillend voor een opname met overnachting en een opname zonder overnachting.

Forfaitaire erelonen

 

Honoraria en honorariasupplementen

Voor de meerderheid van de prestaties die artsen en paramedici uitvoeren, komt het ziekenfonds tussen in de betaling. Het bedrag dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds wordt vastgelegd in een nationaal akkoord, dat wordt afgesloten tussen artsen en ziekenfondsen in het RIZIV. Dit bedrag wordt het verbintenistarief genoemd.

Dit verbintenistarief kan heel verschillend zijn: sommige prestaties worden volledig terugbetaald, andere slechts gedeeltelijk. Er zijn ook prestaties waarvoor het ziekenfonds niets terugbetaalt.

Bovenop dit verbintenistarief kan een arts je een honorarium of ereloonsupplement vragen. Dit ereloonsupplement wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. Eventueel kan je hospitalisatieverzekering wel tussenkomen in de kosten.

De hoogte van deze ereloonsupplementen is afhankelijk van het statuut van je behandelend arts en van je kamerkeuze.

Het statuut van je behandelend arts

Ziekenfondsen sluiten op regelmatige basis akkoorden met de artsen over de tarieven die kunnen worden aangerekend voor bepaalde prestaties. Artsen kunnen kiezen of ze deze tariefafspraken (verbintenissen) willen volgen of niet.

 • geconventioneerde artsen houden zich aan de gemaakte tariefafspraken.
 • niet-geconventioneerde artsen volgen deze tariefafspraken niet en bepalen hun honorarium of ereloon vrij, weliswaar binnen grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken.
 • gedeeltelijk geconventioneerde artsen volgen de tariefafspraken op bepaalde plaatsen, dagen en uren. Daarbuiten volgen ze de tariefafspraken niet en bepalen ze hun ereloon vrij, opnieuw binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken.

Op de factuur staat een geconventioneerd arts vermeld onder de code C, een niet-geconventioneerde arts onder de code NC, en een gedeeltelijk geconventioneerde arts onder de code PC. Niet alleen de conventiestatus van je arts bepaalt welke honorariasupplementen hij/zij je aanrekent, ook je kamerkeuze is hierbij van belang.

Je kamerkeuze

Artsen kunnen een ereloonsupplement aanrekenen als gevolg van jouw kamerkeuze.

Geconventioneerde artsen moeten zich voor patiënten in tweepersoonskamers houden aan de opgelegde verbintenistarieven. Deze patiënten mogen ze geen ereloonsupplementen aanrekenen. Dat kan echter wel voor patiënten in éénpersoonskamers.
Niet-geconventioneerde artsen mogen volgens de wet voor alle kamers ereloonsupplementen aanrekenen, tenzij de patiënt tot een sociale categorie behoort. Alle artsen passen in geval van een hospitalisatie de conventietarieven toe. Alleen wanneer u zelf kiest voor een eenpersoonskamer, zal u een ereloonsupplement aangerekend worden. 

Een overzicht van de tariefafspraken die in ons ziekenhuis gelden:

tarieven ereloonsupplementen

 

Geen enkele arts, geconventioneerd of niet, mag een ereloonsupplement aanrekenen in de volgende situatie:

 • Als je gezondheidstoestand, onderzoek, behandeling of toezicht vereist dat je op een éénpersoonskamer ligt.  Het is de behandelende arts die hierover oordeelt.
 • Als je verblijft op de dienst Intensieve Zorgen of op de dienst Spoedopname.

De conventiestatus van onze artsen vind je hier.

Diverse kosten en comfortdiensten

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kan je gebruik maken van een aantal comfortdiensten: telefoon, kapper, pedicure, toiletartikelen, kranten en magazines, maaltijden voor bezoekers, rooming-in...

Door de nieuwe BTW-wetgeving (in voege sinds 01/01/2022) kan er BTW worden aangerekend op deze diverse kosten.

Hier vind je de overzichtslijst met tarieven van de meest gevraagde comfortdiensten.

Derdebetalerssysteem, verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur

Derdebetalerssysteem

Als je zorgverlener de derde-betalersregeling toepast, dan betaal je hem alleen het bedrag dat je uit eigen zak betaalt (het persoonlijk aandeel of remgeld) en eventueel een supplement als de zorgverlener niet-geconventioneerd is bij een consultatie of als je kiest voor een éénpersoonskamer bij een opname.
Je schiet het andere deel van het wettelijk tarief dus niet voor in dit geval. Jouw ziekteverzekering zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. 
In dat geval moet je dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar jouw ziekteverzekering sturen.

Voor je ziekenhuisfactuur geldt de regel van het derdebetalende systeem. Dat betekent dat je als patiënt enkel het deel betaalt dat niet rechtstreeks door je ziekenfonds betaald wordt.

Als je niet bent aangesloten bij een ziekenfonds of als je ziekenfonds niet tussenkomt voor de behandeling/ingreep (bv. een esthetische ingreep), dan zal je zelf je factuur integraal moeten betalen.

Bij een geplande opname waarbij het ziekenfonds niet tussenkomst of wanneer de patiënt niet in regel is bij een mutualiteit, kan een voorschot gevraagd worden.

Verhoogde tegemoetkoming

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming betaal je een lager persoonlijk aandeel. De prijs van je raadpleging, geneesmiddel… blijft hetzelfde, maar de ziekteverzekering voorziet een hogere tussenkomst. Dat zorgt ervoor dat het persoonlijk aandeel voor de patiënt met een verhoogde tegemoetkoming lager is.
Een zorgverstrekker die niet geconventioneerd is, kan een supplement aanrekenen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming moet je nog steeds dat aangerekende supplement betalen. De enige manier om niet langer supplementen te moeten betalen, is overstappen naar een geconventioneerde zorgverlener.
In bepaalde gevallen heb je automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In andere gevallen moet je daarvoor bij jouw ziekteverzekering een aanvraag indienen. Je kan makkelijk controleren of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Op het kleefbriefje van je ziekteverzekering staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. 
Meer informatie over de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming vind je op de website van het RIZIV. Neem dan contact op met je ziekteverzekering. 

 

Maximumfactuur

De maximumfactuur is een systeem waarbij er een maximumbedrag aan kosten voor gezondheidszorg wordt vastgelegd. Al het remgeld dat een gezin betaalt, wordt doorheen het jaar opgeteld. Van zodra een maximumbedrag wordt overschreden, wordt ook het remgeld van de latere kosten terugbetaald. De maximumfactuur wordt automatisch berekend: je hoeft zelf niets te ondernemen om recht te hebben op terugbetaling via de maximumfactuur. Je kan bij je ziekenfonds navragen of je de teller al bereikt hebt.

Factuurvoorwaarden en betaling

Je wordt geacht je verpleegnota/ziekenhuisfactuur te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente eisbaar evenals een schadevergoeding van 15% met een minimum van 37.25 euro op het schuldsaldo.

Patiënten die het moeilijk hebben om hun factuur te voldoen, kunnen telefonisch contact opnemen met de dienst debiteuren: 056/62.30.31.

Patiënten die financiële informatie wensen kunnen hiervoor terecht bij de dienst facturatie: 056/62.30.42 of via mail: facturatie@ziekenhuiswaregem.be

Transport

Ons ziekenhuis is een erkende en gewaardeerde partner voor 100-oproepen. De factuur van een 100-oproep krijg je samen met je verblijfsfactuur opgestuurd. De tarifiëring gebeurt op basis van de wettelijk voorziene tarieven.

Als je voor een onderzoek of behandeling vervoerd wordt naar een ander ziekenhuis, dan zijn de transportkosten voor jouw rekening, behalve als je diezelfde dag terugkomt naar het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem voor verdere behandeling. De transportfactuur wordt je toegestuurd door een externe ambulancedienst. Voor transportkosten geldt géén derdebetalersrekening: het bedrag dat jou ten laste komt, is afhankelijk van de tussenkomst van je ziekenfonds en van de tarieven van de ambulancedienst.

Hospitalisatieverzekeringen

Ons ziekenhuis heeft akkoorden afgesloten met enkele hospitalisatieverzekeraars voor wat het zogenaamde vierdebetalersysteem betreft. Het vierdebetalersysteem is een voorschottensysteem: je verzekeraar zal de gemaakte ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt voorschieten door je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen. Eventuele kosten die niet gedekt worden door je polis - vrijstelling, telefoon, bepaalde ereloonsupplementen - verrekent je verzekeraar nadien dan rechtstreeks met jou.

De gegevens die de dienst Opname of Inschrijvingen vraagt over je hospitalisatieverzekering, zijn énkel bedoeld om het vierdebetalersysteem te laten werken. De vraag over een mogelijke hospitalisatieverzekering heeft géén invloed op de hoogte van je ziekenhuisfactuur.

Het ziekenhuis stuurt een factuur naar je verzekeraar en ook een - informatieve - factuur naar jou.

Organisaties waarmee een vierdebetalersysteem werd afgesloten:

 • DKV International
  • Werkwijze bij geplande opname: Medicard DKV of kaartnummer DKV (begint met 0739) voorleggen bij opname.
  • Werkwijze bij spoedopname: Medicard DKV of kaartnummer DKV (begint met 0739) naar de opnamedienst brengen.
 • Assurcard (Allianz, Ethias, KBC Verzekeringen, Medexel, VMOB HospiPlus, HealthCare4You, Medilink, Alan Assurances).  Bij al deze verzekeringen moet vooraf een aangifte gebeuren (bij een geplande opname) of zo snel mogelijk (bij een spoedopname).  Voor iedere verzekering binnen de groep van Assurcard staat in de tabel hieronder vermeld hoe je de aangifte kan doen.  Indien een aangifte via de kiosk van Assurcard mogelijk is, kan u deze kiosk terugvinden aan de opnamedienst.

 

hospitalisatieverzekeringen

 

 • Medi-assistance (AXa, AG Insurance, Inter partner Assistance)
  • Werkwijze bij geplande opname: Vooraf telefonisch contact opnemen met het nummer dat vermeld staat op de Medi-Assistancekaart.  Op de dag van opname de bevestigingsbrief van de verzekering meebrengen en voorleggen bij inschrijving.
  • Werkwijze bij spoedopname:  Zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met het nummer dat vermeld staat op de Medi-Assistancekaart.  Bij ontvangst van de bevestigingsbrief van Medi-Assistance telefonisch contact opnemen met de opnamedienst op het nummer 056/623041..

 

Downloads

volgt