Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie betekent de deelname van patiënten, hun naasten en/of patiëntenorganisaties aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, of het ontwikkelen van beleid. Dit kan op verschillende niveaus en in verschillende vormen. Ook binnen het ziekenhuis willen we hierop inzetten. We trachten zo de verwachtingen van de patiënt beter af te stemmen op die van de zorgaanbieder en omgekeerd.

Zowel op individueel niveau als op het niveau van de afdeling en het ziekenhuis betrekken wij patiënten.

Contacteer cel kwaliteit gerust voor meer informatie: celkwaliteit@ziekenhuiswaregem.be, 056.62.37.39.

Onze visie op patiëntenparticipatie

Zoals aangegeven in onze collectieve ambitie (visie), wenst ziekenhuis Waregem patiënten niet te zien als een nummer, maar wel als een uniek persoon die zorgen en advies op maat verdient.

We houden te allen tijde vast aan onze kernwaarden en trachten je samen op een persoonlijke, verantwoorde en deskundige manier de best mogelijke zorg te bieden.

Hierbij streven we er dan ook naar om maximaal rekening te houden met jouw wensen en trachten we jou, in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk te betrekken.

Je bent voor ons een evenwaardige gesprekspartner die, indien gewenst, inspraak heeft in het eigen zorgproces.

Ook via onze patiëntenraad gaan we in dialoog en luisteren we naar jouw noden, vragen en suggesties. We leren uit zowel goede als minder goede ervaringen.

Zo staan we allemaal samen borg voor goede zorg.

Betrokkenheid op individueel niveau

Patiënten kunnen op individueel niveau feedback geven over het verloop van hun behandeling in ons ziekenhuis via één van de talrijke vragenlijsten. Meer info over de lopende vragenlijsten vind je op de pagina patienttevredenheid.

Betrokkenheid op afdelingsniveau

Naast het bevragen van patiënten via allerhande vragenlijsten, organiseren we op bepaalde afdelingen (o.a. geriatrie en PAAZ-afdeling) ook focusgroepgesprekken.

Op deze groepssessies worden een beperkt aantal patiënten (en eventueel familieleden) van een welbepaalde afdeling uitgenodigd. Er komen verschillende thema’s aan bod zoals infrastructuur, communicatie, personeel,...

De deelnemers komen tijdens deze gesprekken tot verbeteracties om de kwaliteit van zorg te verhogen.

Betrokkenheid op ziekenhuisniveau

Binnen het ziekenhuis werd in 2021 een patiëntenadviesraad opgericht. Met deze adviesraad willen we de patiënt een stem geven. Zij kijken immers vanuit een andere invalshoek, namelijk vanuit hun ervaringen, naar de geleverde zorg. Samen met hen willen we zo streven naar de best mogelijke kwaliteitsvolle en veilige zorg. De leden bespreken samen allerhande thema's en komen met eenvoudige verbeterpunten die snel een impact kunnen hebben.

Voel je jou aangesproken om ook deel uit te maken van onze patiëntenadviesraad? Neem dan contact op met de cel kwaliteit:

 

Patiëntenadviesraad

 

Samen met de andere ziekenhuizen binnen het E17-netwerk hebben we in 2023 afgetoetst bij onze patiënten en bezoekers wat ze belangrijk vonden bij een bezoek aan het ziekenhuis.  We blijven ons dan ook inzetten om ons te laten leiden door deze suggesties.